Zakup sprzętu pszczelarskiego :

 • refundacja może być realizowana przez pszczelarzy, producentów produktów pszczelich – umieszczających na rynku te produkty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (na przykład
  w ramach sprzedaży bezpośredniej czy rolniczego handlu detalicznego), posiadających co najmniej 10 pni pszczelich (kwota refundacji zgodnie z warunkami KOWR. Podmiot uprawniony (MZP) po zawarciu umowy z KOWR jest zobowiązany do podpisania umów z odbiorcami końcowymi pomocy (pszczelarzami), w których określi dla nich maksymalną kwotę refundacji stanowiącą 60% ceny netto zakupu przy założeniu, że kwota ta nie przekroczy w okresie jednego sezonu kwoty wynikającej z iloczynu 70 zł i posiadanej liczby pni pszczelich i nie będzie wyższa niż 12 000 zł:
 • miodarek
 • odstojników
 • dekrystalizatorów
 • stołów do odsklepiania plastrów
 • suszarek do suszenia obnóży pyłkowych
 • topiarek do wosku,
 • urządzeń do kremowania miodu
 • refraktometrów
 • wózków ręcznych do transportu uli
 • wialni do pyłku
 • uli lub ich elementów
 • poławiaczy pyłku
 • sprzętu do pozyskiwania pierzgi


Zakup sprzętu gospodarka wędrownej :

 • refundacja może być realizowana przez pszczelarzy, producentów produktów pszczelich – umieszczających na rynku te produkty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (na przykład
  w ramach sprzedaży bezpośredniej czy rolniczego handlu detalicznego), posiadających co najmniej 25 pni pszczelich (przy zakupie przyczep (lawet) do przewozu uli, wag pasiecznych, urządzeń dźwigowych do załadunku i rozładunku uli, elektryzatorów (pastuchów elektrycznych) oraz lokalizatorów GPS uli) i co najmniej 150 pni pszczelich (przy zakupie przyczep (lawet) do przewozu uli, wag pasiecznych, urządzeń dźwigowych do załadunku i rozładunku uli, elektryzatorów (pastuchów elektrycznych), lokalizatorów GPS uli, ładowarek, miniładowarek oraz innych wózków samojezdnych do załadunku uli).

Zakup leków do zwalczania warrozy- według otrzymanej oferty sprzedaży od lekarza weterynarii.

Odbiorcy produktów leczniczych weterynaryjnych warrozobójczych zobowiązani są do posiadania w książce leczenia zwierząt aktualnego wpisu lekarza weterynarii, potwierdzającego zastosowanie leków w ilości zgodnej z zaleceniami.

Zakup matek i odkładów – według otrzymanej oferty sprzedaży:

 • Cena jednostkowa netto matki, pakietu lub odkładu przyjęta do refundacji nie może przekroczyć 200 zł/sztukę.
 • Matki w pakietach lub odkładach kupowanych w pasiekach rekomendowanych, muszą pochodzić z linii hodowlanych pszczół, dla których prowadzone są księgi lub rejestry.
 • Pochodzenie zakupionych matek pszczelich lub matek pszczelich zakupionych w pakietach lub odkładach powinno być potwierdzone w karcie pochodzenia.
 • Odbiorca matek, pakietów lub odkładów w danym sezonie nie może otrzymać wsparcia do zakupu matek, pakietów lub odkładów pszczelich łącznie, więcej niż 50% liczby aktualnie posiadanych przez niego pni pszczelich, w tym nie więcej niż 20% pakietów i odkładów pszczelich.
 • Limitu 20% pakietów i odkładów pszczelich nie stosuje się do małych pasiek (do 6 pni pszczelich).

Badanie miodu – analiza jakości miodu –

Pszczelarze, producenci produktów pszczelich – umieszczający na rynku te produkty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (na przykład w ramach sprzedaży bezpośredniej czy rolniczego handlu detalicznego), którzy posiadają co najmniej 10 pni pszczelich.

Refundacji podlegać będą wyłącznie koszty netto, tj.:

 • analiz fizyko-chemicznych miodu, określonych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 października 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu (Dz. U. z 2003 r. Nr 181 poz. 1773, z późn. zm.), tj.:
  • Zawartość wody,
  • Zawartość fruktozy i glukozy (suma fruktozy i glukozy),
  • Zawartość sacharozy,
  • Zawartość substancji nierozpuszczalnych w wodzie,
  • Przewodność właściwa,
  • Wolne kwasy,
  • Liczba diastazowa (wg skali Schade),
  • Zawartość 5-hydroksymetylofurfuralu (HMF).
 • analizy pyłkowej miodu.